خدمات:

نحوه ارسال نمونه صادراتی

نحوه ارسال نمونه صادراتی - چگونه می توان نمونه های صادراتی را به خریدار خارجی ارسال کرد؟
بیشتر

انبارداری

به گزارش مهر ، به نقل از وزیر تجارت ترکیه شین هوا ، روسار پکان گفت: صادرات ترکیه در سال 2020 با وجود شرایط نامساعد ناشی از بیماری همه گیر
بیشتر

حمل دریایی

به گزارش مهر ، به نقل از شینهوا ، وزیر بازرگانی ترکیه ، روسار پکان گفت صادرات ترکیه در سال 2020 ...
بیشتر

حل اختلافات گمرکی

به گزارش مهر ، به نقل از وزیر تجارت ترکیه شین هوا ، روسار پکان گفت صادرات ترکیه در سال 2020 ...
بیشتر

حمل هوایی

به گزارش مهر ، به نقل از وزیر تجارت ترکیه شین هوا ، روسار پکان گفت صادرات ترکیه در سال 2020 ...
بیشتر