Kian Karaman Corporation

حمل دریایی

به گزارش مهر ، به نقل از وزیر تجارت ترکیه شین هوا ، روسار پکان گفت: صادرات ترکیه در سال 2020 با وجود شرایط نامساعد ناشی از بیماری همه گیر کرونا به 169.5 میلیارد دلار رسید. پکن در مصاحبه تلویزیونی سال نو تلویزیونی گفت: “ما سال 2020 را با صادرات 169.5 میلیارد دلار به پایان رساندیم که برای صادرکنندگان ترکیه و اقتصاد ترکیه یک موفقیت است.” وزیر همچنین خاطرنشان کرد که صادرات ماهانه ترکیه در ماه دسامبر به رکورد 17.8 میلیارد دلار رسیده است که 16 درصد رشد نسبت به سال گذشته است. وی گفت: “این در شرایطی بود که همه گیری تاج تاخیر سال گذشته تمام جنبه های زندگی ما را تحت تأثیر قرار داده و باعث رشد منفی بسیاری از اقتصادها و کاهش تقاضای جهانی شده است.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kian Karaman Corporation