Kian Karaman Corporation

حبوبات

حبوبات

غلات محصولاتی هستند که تقاضا و مصرف بالایی دارند، کشور قادر به تامین نیاز داخلی برای تولید برخی از غلات نیست، در این زمینه فعال هستیم و غلات با تناژ بالا را از کشورهای مختلف عرضه و وارد کشور می کنیم. .

Kian Karaman Corporation