Kian Karaman Corporation

نحوه ارسال نمونه صادراتی

نحوه ارسال نمونه صادراتی - چگونه می توان نمونه های صادراتی را به خریدار خارجی

انبارداری

به گزارش مهر ، به نقل از وزیر تجارت ترکیه شین هوا ، روسار پکان

حمل دریایی

به گزارش مهر ، به نقل از شینهوا ، وزیر بازرگانی ترکیه ، روسار پکان

حل اختلافات گمرکی

به گزارش مهر ، به نقل از وزیر تجارت ترکیه شین هوا ، روسار پکان

حمل هوایی

به گزارش مهر ، به نقل از وزیر تجارت ترکیه شین هوا ، روسار پکان

Kian Karaman Corporation